Alergedd ac anoddefiad: Canllawiau i fusnesau

Bwriad y canllawiau hyn yw helpu busnesau bwyd i roi gwybodaeth i gwsmeriaid sydd angen osgoi cynhwysion penodol am fod ganddynt alergedd neu anoddefiad bwyd. Maent yn cynnwys cyngor a gwybodaeth gyffredinol am alergedd ac anoddefiad, arweiniad penodol ar arferion gorau gwirfoddol o ran bwydydd sydd wedi'u pecynnu ymlaen llaw a bwydydd rhydd, a’r rheolau newydd ar ddarparu gwybodaeth am alergenau.

Hefyd, mae nifer o adnoddau a dogfennau defnyddiol ar gael i'w lawrlwytho drwy'r dudalen Adnoddau ar gyfer rhoi gwybodaeth am alergenau. Mae nifer o nodiadau arweiniol masnachol ar gael hefyd, yn ogystal ag adnoddau eraill sy'n rhoi cyngor ar alergedd bwyd, gan gynnwys Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell (SFBB).

 

Deddfwriaeth labeli alergedd newydd

Ar 13 Rhagfyr 2014, daeth deddfwriaeth newydd (Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr 1169/2011 yr UE) i rym sy'n mynnu bod busnesau bwyd yn darparu gwybodaeth am alergedd ar fwyd heb ei becynnu ymlaen llaw sy’n cael ei werthu, er enghraifft mewn safleoedd arlwyo, delis, poptai a bariau brechdanau. Mae canllawiau wedi cael eu datblygu i helpu busnesau i fodloni’r gofynion newydd hyn, a bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ragor o adnoddau gael eu cyhoeddi. Mae rhagor o wybodaeth am y ddeddfwriaeth newydd i’w gweld ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd drwy’r ddolen isod.

Cafodd Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014 eu cyflwyno yn y Senedd ar 15 Gorffennaf 2014. Daeth y Rheoliadau i rym ar 15 Awst 2014. Mae Rheoliad OS 2014/1855 i’w weld drwy www.legislation.gov.uk/uksi/2014/1855/contents/made.

Mae fersiwn ddiwygiedig o’n nodiadau arweiniol ar reoli alergenau ar gael ar y dudalen hon.

Hyfforddiant ar-lein ar alergedd bwyd

Mae pecyn hyfforddi rhyngweithiol ar alergedd bwyd i'w gael drwy allergytraining.food.gov.uk.

Mae’n tynnu sylw at y camau i’w dilyn i sicrhau bod arfer da yn cael ei roi ar waith wrth weithgynhyrchu a chynhyrchu bwyd. Mae hefyd yn rhoi cyngor ymarferol i swyddogion gorfodi cyfraith bwyd mewn awdurdodau lleol (hylendid a safonau bwyd) ac unrhyw un sydd am ddysgu rhagor am alergedd bwyd, megis rheolwyr a staff yn y diwydiannau gweithgynhyrchu ac arlwyo.

Rhagor yn yr adran hon