Sut i apelio

Mae gan eich busnes hawl i apelio yn erbyn penderfyniad sy’n cael ei wneud gan eich awdurdod lleol os nad ydych yn cytuno â cham gweithredu a gymerwyd gan arolygydd yr awdurdod lleol. Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am beth i’w ddisgwyl o arolygiadau awdurdodau lleol, ac yn egluro beth y gallwch chi ei wneud i ddatrys unrhyw faterion sy’n codi.

Eich busnes ac arolygiadau cyfraith bwyd

Rôl arolygwyr
Os ydych chi’n rhedeg busnes sy’n cynhyrchu neu’n paratoi bwyd, bydd y busnes yn cael ei arolygu i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â chyfraith bwyd, a hynny gan swyddogion gorfodi o’ch awdurdod lleol. Bydd yr arolygwyr yn gwirio i weld a yw eich busnes yn cynhyrchu bwyd sy’n ddiogel i’w fwyta ac sy’n bodloni safonau bwyd. I wneud hyn, byddant yn edrych ar:

  • eich safle
  • y mathau o fwydydd sy’n cael eu cynhyrchu neu’u paratoi
  • sut rydych chi’n gweithio
  • eich system rheoli bwyd

Gall arolygwyr gymryd ‘camau gorfodi’ i ddiogelu’r cyhoedd pan fyddant o’r farn bod y camau hyn yn angenrheidiol.

Os nad ydych chi’n cytuno
Os yw’r arolygydd wedi rhoi cyngor ysgrifenedig i chi yn gofyn i chi gymryd camau unioni (ond nad yw wedi cyflwyno hysbysiad gorfodi), a’ch bod yn anghytuno, dylech drafod hyn gyda’r arolygydd yn gyntaf.

Os na allwch ddatrys y mater gyda’r arolygydd dan sylw, gofynnwch am enw ei reolwr/ei rheolwr (fel arfer, bydd llythyrau gan yr awdurdod lleol yn cynnwys yr wybodaeth hon). Yna, gallwch ofyn i gael siarad â nhw, neu ysgrifennu atynt os yw’n well gennych chi wneud hynny, i weld a oes modd datrys y mater.

Hefyd, mae gan bob cyngor drefniadau ffurfiol ar gyfer ystyried cwynion neu apeliadau yn erbyn unrhyw gamau a gymerir gan eu swyddogion. Os nad ydych chi’n cytuno â chanlyniadau’r trefniadau hyn, gallwch gysylltu â’ch cynghorydd lleol, eich llywodraeth leol neu’r ombwdsmon gwasanaethau cyhoeddus.

Os yw’r mater yn gysylltiedig â hysbysiad cyfreithiol neu gamau gorfodi ffurfiol, bydd trefniadau apelio penodol, gan gynnwys cyfyngiadau amser, yn cyd-fynd â’r ddogfennaeth berthnasol. Bydd hyn yn cynnwys apelio i lys yr ynadon.

Y broses apelio yn erbyn sgôr hylendid bwyd
Os ydych chi’n credu bod y sgôr hylendid bwyd a roddwyd i’ch busnes yn annheg neu’n anghywir, dylai perchennog neu reolwr y busnes gysylltu â’r swyddog diogelwch bwyd a gynhaliodd yr arolygiad yn gyntaf i ganfod y rhesymau dros roi’r sgôr honno.

Os ydych chi dal yn credu bod y sgôr yn annheg neu’n anghywir, gallwch ddilyn proses apelio benodol y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd, sy’n cynnwys cyflwyno apêl ysgrifenedig i brif swyddog bwyd yr awdurdod lleol.

Apelio yn erbyn awdurdod iechyd porthladd
Os ydych chi’n anghytuno â chamau gorfodi a gymerwyd gan swyddog iechyd porthladd mewn perthynas â bwyd a bwyd anifeiliaid wedi’i fewnforio – er enghraifft, atafael llwyth mewn porthladd neu faes awyr – gallwch geisio cyngor ar opsiynau unioni drwy’r ddolen isod.

A yw gofynion yn rhesymol? A oes sail dros apelio?

Edrychwch ar-lein
Os nad yw eich busnes yn cytuno â phenderfyniad neu gyngor yr arolygydd o ran sut mae’r busnes yn paratoi, storio, trin neu werthu bwyd, gallwch edrych i weld a oes gennych sail dros gysylltu â’r awdurdod lleol neu apelio iddo. I’ch helpu i benderfynu a oes gan eich busnes y mesurau rheoli angenrheidiol ar waith, ac a yw gofynion neu gamau gweithredu’r awdurdod lleol yn rhesymol, gallwch:

Cysylltwch â’ch Prif Awdurdod a’r gymdeithas fasnach
Os oes gan eich busnes berthynas Prif Awdurdod neu Awdurdod Cartref ag awdurdod lleol, gallwch godi unrhyw bryderon sydd gennych am gamau gweithredu awdurdod arall drwy’r llwybr hwn.

Os ydych chi’n aelod o gymdeithas fasnach, mae’n bosibl bod gan y gymdeithas berthynas Prif Awdurdod hefyd, a gallai gynnig cyngor annibynnol defnyddiol ar ofynion diogelwch a safonau bwyd a chamau gweithredu awdurdod lleol.